לימודי ציור מנשר - אמנות-שני-דיכנר
צור קשר

תקנון הטרדות מיניות והתעמרות – 'מנשר' 230901

הטרדה, קיום יחסים אינטימיים, גם אם בהסכמה (זמניים או נמשכים), בין אנשים שיש ביניהם (או שיכולים להיות בעתיד) קשרי סמכות וכפיפיות אקדמיות ו/או מנהלתיות – חל עליהם איסור מוחלט.

הטרדות ו/או קיום יחסים אינטימיים מהווים ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי, יוצר אווירת לימודים וסביבת עבודה בלתי הולמת. ולכן – היה ויוצרו יחסים כאלו – יכולה המכללה להורות על: השעיה, הרחקה, פיטורין, קנסות וכל עונש דומה; וזאת מבלי לגרוע מאחריות ודיווח לגורמים חיצוניים, על פי כל דין.

הממונה על הטרדות – נעם ונקרט, ראש מחלקת אמנות

התעמרות והתנכלויות – מרצה לא יכול/ה להעליב סטודנטים/ות, בוודאי שלא להתעמר ו/או להתנכל. כנ"ל גם לגבי אנשי צוות וביניהם. כל מקרה יטופל בכל האמצעים. הממונה על התנכלויות והתעמרות – עודד ידעיה

 הצעות עבודה והתנדבות – מצד שני אסור גם להציע לסטודנטים עבודה בסטודיו של המרצה, או בחברה שהמרצה מעורב/ת בה, וכן אסור לנדב סטודנטים/ות ללא תשלום לטובת פרוייקטי אמנות או הפקות שבהן המרצה מעורב/ת.

דרכי פעולה:

 1. כל סטודנט/ית וכל עובד/ת רשאים לקבל הסבר והדרכה בנושאים.
 2. כל סטודנט/ית ו/או עובד/ת המרגישים כי מרצה, עובד, או סטודנט אחר, הטרידו אותה/ו מינית או התנכלו לה/ו, חייב/ת לדווח על כך מידית לאחד הממונים ולא רק לראש המחלקה.
 3. גם מישהו מהצד (חבר/ה) יכולים להתלונן בשם מי שהוטרד/ה או שהתעמרו בו, וגם אם הייתה הטרדה כללית.
 4. פירוט התלונה יכלול: מי המעורבים, עדים אם ישנם,  מקום האירוע, תיאור האירוע, מקרים דומים בעבר וכו'
 5. בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי, תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלוננים ועדים אחרים.
 6. אחראי/ת ההטרדות והתנכלויות לא יגלו מידע שהגיע אליו/ה במהלך בירור התלונה, אלא אם יהיו חייבים לעשות זאת לשם בירור התלונה או על פי דין.
 7. האחראי/ת לא ישאלו שאלות בקשר לעברה/ו המיני של המתלוננת (עבר שאינו קשור לתלונה), ולא יתייחסו למידע על עבר מיני, אלא אם יחשבו שהדבר יעזור להם לברור התלונה.
 8. המכללה תגן על המתלונן/ת במהלך הבירור, מפני פגיעה בתנאי הלימודים, העבודה  והתנאים הנלווים, ומפני פגיעה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה.
 9. המכללה תפעל להרחקת המטריד/ה או המתנכל/ת  מהמתלונן/ת ככל שניתן ,וככל שנראה נכון בנסיבות העניין.
 10. בתום בירור התלונה יגיש האחראי/ת למנהל ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות לגבי המשך הטיפול, לרבות לערב גורמים אחרים: רשויות חוק וחברה.
 11. המכללה תאפשר למתלונן/ת ולמטריד/מתעמר, לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו (בהשמטות מתחייבות כדי להגן על פרטיות).
 12. המכללה רשאית, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתה או לעכב את ביצועה אם בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה, או מסיבה אחרת.

לתקנון הטרדות והתעמרות לחצו כאן