תקנון 'מנשר לאמנות בע"מ'

1. מבוא
א. פירסום – התקנון נמצא באתר 'מנשר'.
ב. תקפות – התקנון מחייב כל מי שלומד ב'מנשר' או שנרשם כסטודנט.
ג. שינויים ותוספות – יכנסו לתוקף שבועיים אחרי פירסומם באתר.
ד. הצהרה כללית – מנשר הינו חברה לתועלת הציבור (חל"צ ומלכ"ר) המקיימת מרכז אמנות פעיל הכולל: מכללה, גלריה, אולם הקרנות, מופעים וכנסים, כתב עת וכן פעילויות חברתיות וציבוריות אחרות הקשורות לאמנות. כל הפעילויות קשורות זו לזו.

2. תכנית הלימודים
א. תכנית הלימודים כוללת קורסים ושיעורים מסוגים שונים: הרצאות, דיונים, שיחות אישיות, עבודה בשיעור (עם או בלי ציוד) תרגולים במכללה (עם או בלי הדרכה), תירגולים ושיעורי בית, וכן השתתפות בפעילויות אחרות של 'מנשר' שיוגדרו כחובת הקורס או חובה בית ספרית.
ב. תכנית הלימודים הינה מדורגת, ומורכבת מיחס מסוים בין מרכיביה. היא נבנתה בדיונים משותפים בין: המרצים, ראשי המחלקות וההנהלה. לתוכנית יש גמישויות וסייגים מחייבים גם אם לא הוגדרו בכתב אלא רק בהחלטה נקודתית.
ג. שינויים בתוכנית – ל'מנשר' שמורה זכות בסיסית לשנות את תכנית הלימודים בכל עת, מסיבות: דידקטיות, כלכליות, פרסונאליות או אחרות; וכן לאחד, לבטל או לשנות מועדי קורסים אף באמצע השנה.
ג. תכנית הלימודים לכל סטודנט נקבעת על ידי ראש המחלקה בפגישה אישית. תכנית הלימודים האישית מבוססת על: דרישות המחלקה, מסקנות מראיונות הקבלה והמעבר, וכן הציונים משנים קודמות.
ד. התכנית תתקבע סופית (כולל שמירת מקום) – רק לאחר אישור (חתום אלקטרוני) של שלושת הדרגים במערכת: ראש המחלקה, הרכז האקדמי, הנהלת חשבונות.

3. נוכחות והתנהגות
א. על הסטודנט להיות נוכח בכל השיעורים ובמלואם. מותרת היעדרות של עד 3 שעורים בסמסטר, לקורס. בהחלט לא מומלץ להעדר, וגם 1-3 היעדרויות יתבטאו בציון. בכל מקרה היעדרות יש להסביר למרצה את סיבת החיסור ולהשלים עבודות. אחרי חיסור 4 רק ראש המחלקה יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס. אחרי חיסור 5 רק מנהל 'מנשר' יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס (ועדיין המרצה יכול להכשיל). במצב של 6 חיסורים ויותר (בסמסטר) – לא יורשה הסטודנט להמשיך ולהשתתף, והציון יבוטל בכל מקרה.
ב. מעקב חיסורים – חובת המעקב היא על הסטודנט (מול המרצה) ואין להסתמך על התראות ודיווחים של המזכירות.
ג. בדיקת נוכחות – תעשה בתחילת השיעור ובסופו. במקרה איחור יכניס המרצה את הסטודנט רק בהפסקה, וירשום ½ חיסור. גם במקרה של עזיבה מוקדמת של השיעור ירשם ½ חיסור.
ד. התנהגות – חובה כללית להתנהגות אנושית וסטודנטיאלית. (קשב וריכוז, שמירה על שקט וכו')
ה. אוכל ושתיה – מותר להכניס שתיה חמה/קרה לשיעורים ולכיתות. אוכל – אסור.
ו. השתתפות בדיונים – חובה וגם זכות. ולפי כללים שהמרצה קובע/ת לאותו שיעור.
ז. הוצאה משיעור, הוצאה מקורס, הוצאה מלימודים בכלל – למרצה, ראש המחלקה ו/או ההנהלה – הזכות להוציא תלמיד משיעור, קורס או מהלימודים בכלל – לא רק מפאת חיסורים ואי הגשה, אלא גם מסיבות של התנהגות, הפרעה, רמה נמוכה וכו'. הדבר יעשה רק לאחר שיחת אזהרה ומיצוי כל האפשרויות האחרות.

4. עבודות, מבחנים וציונים
א. הגשת עבודות – חובה בכל קורס. גם במהלכו וגם בסופו. יתכנו גם: מבחנים, מטלות כיתתיות, מחלקתיות וכלליות.
ב. מועד הגשת עבודות או בחינות – בשיעור האחרון של הסמסטר או בזמן אחר שינתן על ידי המרצה. מועד ב' ינתן במקרים של העדרות מוצדקת (אישור מרמ"ח) או בגלל נכשל במועד א'.
ג. הציון הסופי לכל קורס משקלל: תוצאות המבחן, ו/או הגשת העבודות, נוכחות, השתתפות בדיונים.
ד. ציון עובר הינו 60 ומעלה (ובתנאי שהסטודנט עמד גם בשאר החובות כגון: שכ"ל, החזר ציוד וכדומה).
ה. ניתן לערער על הציון אצל המרצה ו/או ראש המחלקה.

5. מעבר משנה לשנה וסיום לימודים
א. מעבר משנה א' ל- ב' רק בתנאי של חוסר מקסימלי של 2 ציונים (6 נ"ז) ולא בקורסים מרכזיים.
ב. מעבר משנה ב' ל- ג' רק בתנאי של חוסר מקסימלי של 4 ציונים (12 נ"ז) ולא בקורסים מרכזיים.
ג. מעבר משנה ג' ל- ד' רק בתנאי של חוסר מקסימלי של 4 ציונים (12 נ"ז) ולא בקורסים מרכזיים.
ד. הגשה לתערוכת/הקרנות/טקס גמר – רק באישור ראש המחלקה והמנחה המרכזי בשנה האחרונה ללימודים, בהתייעצות משותפת.

6. תעודות וגליונות ציונים
א. גליון ציונים – כל סטודנט יכול לראות ולהדפיס מהמערכת הממוחשבת (אפילו מהבית) את גיליון הציונים, בכל עת.
ב. ספירת נקודות זכות (נ"ז) – על הסטודנט לעקוב אחר נ"ז שנצברו לזכותו, וכן להבין את החוסרים העלולים לעכב התקדמות בשנות הלימוד ו/או השגת תעודת בוגר/ת. אפשר להפנות שאלה במייל למזכירות בכל עת.
ג. תעודת בוגר/ת 'מנשר לאמנות' תינתן בסוף המסלול לאחר שהסטודנט עמד בכל המטלות האקדמיות והכספיות.
ד. תעודת A.B. תינתן ע"י ועדת ההכרה של האו"פ למי שעמד במטלות שלהם ובצירוף תעודת בוגר/ת מנשר וגיליונות ציונים מלאים.
ה. כל הקשרים וההתחייבויות מול האו"פ יעשו ישירות בין הסטודנט לבין האו"פ. ל'מנשר' אין אחריות (ויכולת השפעה) לכל: מידע, נוהל, שכ"ל, חיוב אקדמי, משמעתי וכו' – באשר ל: קורסי האו"פ, תעודות או"פ, חיובי או"פ וכדומה.

7. זכויות יוצרים
א. פרסים ומלגות יהיו תמיד של הסטודנט/ית לגבי כל עבודה ו/או פרויקט.
ב. במקרה של מכירת עבודות ו/או הקרנות מסחריות יחולקו התקבולים כך: 50% ל'מנשר', 50% לסטודנט. אם יכנס מפיץ למכירה אז החלוקה תישאר 50% למנשר, 50% ל'סטודנט, אבל לאחר שירד חלקו של המפיץ.
ג. הצגת עבודות – הסטודנט רשאי להציג, לפרסם ו/או להקרין במסגרות פרטיות. הצגה במסגרת ציבורית מחייבת הסכמה בכתב של 'מנשר'.
ד. זכויות היוצרים של עבודות ו/או פרויקטים שנעשו בזמן הלימודים – לגבי פרסומם והצגתן – הזכויות הן של 'מנשר'. לנושא חלוקת הכספים – ראה סעיפים לעיל.
ה. זכויות היוצרים של עבודות ו/או פרויקטים שלמעלה ממחציתן התפתח לאחר סיום הלימודים – תהיינה של היוצר.
ו. 'מנשר' תעשה כל מאמץ להציג ולפרסם את עבודות הסטודנטים בתערוכות, פסטיבלים, ספרים, כתבי עת וכל מסגרת אחרת.
ז. 'מנשר' תהיה רשאית להחזיק עותק מכל עבודה של סטודנט ולעשות בה כל שימוש לטובת המכללה (למעט שימוש פוגע).
ח. הסטודנט מתחייב לכבד את זכויות היוצרים של עבודות שאינן שלו, כלומר של: מנשר, המורים, תלמידים אחרים, אמנים אחרים וכו'. (אין להעתיק, לשכפל, להפיץ וכו').

8. שכר לימוד, ביטול לימודים, מלגות
א. התשלומים עבור שנת לימודים ב'מנשר' מורכבים משני רכיבים: 1."שכר לימוד", 2.תשלום עבור ציוד ומתקנים.
ב. גובה סך התשלומים יקבע כל שנה מחדש ויכול להשתנות בגלל עלויות משתנות.
ג. פריסת תשלומים – מומלץ: 12 תשלומים חודשיים החל מ- 1.5, ועד 1.4. בכל מקרה של הרשמה מאוחרת לאחר 1.5 לשנת ההרשמה- יתקצר מספר התשלומים כך שבכל מקרה, התאריך אחרון ישאר 1.4, כאמור.
ד. תשלום ראשון – יעשה לפני הרכבת המערכת, הוא מכונה 'דמי הרשמה ושיבוץ' ומהווה חלק משכ"ל, וישריין לנרשם מקום בקורסים למשך 14 יום.
ה. הסדר שאר התשלומים – צריך להיעשות תוך 14 יום מהרכבת המערכת והתשלום הראשון (בצ'קים, או אשראי).
ו. שכ"ל הכולל יותר נמוך ככל שמקדימים להירשם.
ז. תשלומים נוספים – יתכנו עבור פעילויות חריגות וכן עבור חומרים מתכלים וציוד חריגים. המכללה עושה כל מאמץ שתשלומים אלו יהיו נמוכים.
ח. ביטולים והחזרי שכ"ל – מדיניות ההחזרים של 'מנשר' במקרה של ביטול (ראה להלן) עושה צעד גדול מעבר לתקנות (חוק) הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010. מי שירצה ללכת לפי החוק, יכול לבחור בדרך זו.
ט. החזרים במקרה ביטול לפי תקנון 'מנשר' – התשלום עבור ראיונות הקבלה אינו מוחזר בשום מקרה. בביטול לימודים עד 30.6 יחויב התלמיד בדמי ההרשמה והשיבוץ (1500 ₪). בביטול לימודים לאחר 14 יום מהרשמה ועד 15.8 יחויב המבטל ב- 12% משכ"ל הכולל. בביטול לימודים אחרי 14 יום ועד 15.10 יחויב המבטל ב- 24% משכ"ל הכולל. בביטול אחרי 14 יום ובין 15.10 ל-תחילת הלימודים – יחויב המבטל ב- 36% משכ"ל הכולל. בפרישה מהלימודים במהלך סמ' א' יחויב הפורש בתשלום מלא על הזמן שנלמד, וכן 50% מחישוב שכ"ל היחסי על הזמן שנותר. בביטול לימודים לאחר תום סמ' א' – לא יוחזרו כספים.
י. אין הקפאות קורסים או העברת זכויות לשנים הבאות. כל תפיסת מקום הינה בעצם התחייבויות שנעשו.
יא. החלפת קורסים במקרים מיוחדים – אפשרית בשבועיים הראשונים של הלימודים בלבד ובתשלום 50 ₪ עבור ההחלפה ובהפרש המחיר במקרים של החלפה לקורס יקר יותר.
יב. בביטול קורסים של האוניברסיטה הפתוחה – יוחזרו כספים לפי תקנון או"פ ועל ידי האו"פ.
יג. במקרה של אי עמידה בתשלומים תהיה המכללה רשאית לבטל השתתפות בלימודים ומבלי לפגוע בזכותה גם לפיצוי.
יד. הנחות – 'מנשר' נותנת הנחות משכ"ל על בסיס סוציו-אקונומי. 'מנשר' תיעץ ותעזור להשיג מלגות אחרות.

9. שימוש בציוד 'מנשר'
א. כללי – הציוד במחסן נועד לאפשר עמידה בכל מטלה בלי הוצאה כספית, אך אינו מכסה את כל הצרכים הלימודיים. יש לקחת בחשבון ציוד בסיסי שעל התלמיד לרכוש בנפרד, כגון: מצלמה אישית במחלקת צילום, מכחולים וכלי חיתוך למחלקת אמנות, כלי שירטוט והדפס לחזותית, שולחן אור לאנימציה, מצלמת כף יד קולנוע למח' קולנוע. הרשימה תינתן לפי בקשה מוקדמת ותעודכן ע"י המרצים השונים בתחילת כל קורס.
ב. השימוש בציוד 'מנשר' הינו למטרות לימודים בלבד ועל פי מה שנקבע ע"י המרצה או ראש המחלקה כמטלות לימודים.
ג. מקרים מיוחדים של השאלת ציוד שאינו ברשימה הרגילה מחייבים שני אישורים לכל השאלה – של ראש המחלקה ושל מנהל המחסן.
ד. על הסטודנט לעבור הכשרת שימוש בציוד על ידי המרצה, או עובד מחסן האחראי לתחומו (במסגרת הדרכות שתקבענה).
ה. כל נזק לציוד שאינו בגדר בלאי סביר יתוקן על חשבון הסטודנט. במקרה נזק חמור או אבדה יחויב הסטודנט במלוא ערך הציוד. אין לצפות להחזר כספים על ידי הביטוח מתחת לסכום של 20,000 ₪. במקרים של נזק אקראי מעל 2,000 ₪ – תישקל הנחה בחיוב.
ו. ציוד מתכלה ירכש על ידי הסטודנטים ועל חשבונם. לדוגמה: מצברים, נורות, סרטי צילום, דיסקים, ניירות, דיו למדפסות, חומרי פיסול וציור וכו'.
ז. מהות הציוד המושאל ותכיפות השימוש – על פי הנחיות המרצים, ראשי המחלקות ואישור רכז ציוד ומחסן.
ח. נוהלי קבלת הציוד והחזרתו: יש להקפיד על בדיקת הציוד בעת ההוצאה, חתימה ומסירת פרטים מדויקים, וכן על הזדכות מסודרת, סדר וניקיון, קבלת אישור על החזרה תקינה. הנהלים המלאים כתובים במחסן.
ט. במקרה אי עמידה בנהלים תטיל המכללה קנסות ו/או תקופת צינון.
י. אין לנסות ולתקן את הציוד באופן עצמאי.
יא. אין להשתמש בכל מכשיר מעביר מידע פרטי (דיסקים, כרטיסים) ללא אישור המחסן מחשש ל: אי התאמה, וירוסים וכו'.
יב. ספריה וסרטיה לא כל הפריטים ניתנים להשאלה. ההשאלה הינה רק לצרכי לימודים. נוהלי השאלה באשר למשך הזמן והכמות, נמצאים בספריה.
יג. עבודות הגמר בכל המחלקות – מסתיימות ב- 15.7 של שנה"ל האחרונה. באנימציה עד 31.8 ובקולנוע עד 31.10. מעבר לתאריכים הנ"ל יחויב הסטודנט בתשלום נוסף עבור ליווי הפרויקט, שימוש וביטוח הציוד.

10. ביטוח
א. המכללה מבטחת את הסטודנטים בביטוח צד ג' שגובהו ותנאיו משתנים מעת לעת. למכללה לא יהיו חובות לסטודנט מעבר לביטוח זה.
ב. הסטודנט יכול לעיין בהסכם הביטוח הנמצא בהנהלת החשבונות. אי עיון בחוזה הביטוח אינו מחייב את המכללה מעבר להסכם.
ג. מומלץ לכל סטודנט שיהיה לו ביטוח אישי: רפואי, תאונות וכו'.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות